ലോകപൈതൃകസ്ഥാനം (World Heritage)

ലോകപൈതൃകസ്ഥാനം, സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, പ്രകൃതി ഹെറിറ്റേജ്, മിക്സ്ഡ് ഹെറിറ്റേജ്.